03.08.2016

Άρθρο στο περιοδικό Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) και Γεωργία Ακριβείας, από τους κ.κ. Β. Πολύχρονο και Α.Περδικάρη.

Η υιοθέτηση πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας με χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) μπορεί να αποτελέσει μια μέθοδο αριστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας που θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, θα εξοικονομεί πόρους και εισροές και θα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής επιχείρησης.

Η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) είναι ένα σύστημα διαχείρισης του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση πληροφορικής, δορυφορικού εντοπισμού θέσης (Global Navigation Satellite System, GNSS), δεδομένων τηλεπισκόπησης και εγγύς συλλογής δεδομένων. Οι τεχνολογίες αυτές
έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής και δυνητικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Θεωρητικά, η ΓΑ αποσκοπεί στο να προσδώσει οφέλη που θα προκύψουν κυρίως λόγω της αύξησης των αποδόσεων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η ΓΑ συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο που αφορά την
αειφορία της γεωργικής παραγωγής. Η εφαρμογή της ΓΑ έχει καταστεί δυνατή χάρη στην ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με τους αισθητήρες, τη
φωτογραμμετρία, τη χαρτογράφηση, την ραγδαία ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (unmanned aerial vehicles, UAVs, drones) και τη σύνδεση όλων αυτών με δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία όπως την καλλιέργεια, τη σπορά, τη λίπανση, την εφαρμογή σκευασμάτων και τέλος τη συγκομιδή. Ειδικότερα η ραγδαία εξέλιξη του GNSS έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο. Το γνωστό σε όλους μας GPS και η δυνατότητα παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτό που ονομάζουμε ΓΑ μέσω εφαρμογών όπως τα UAV και το αυτοκινούμενα γεωργικά εργαλεία (τρακτέρ).Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αισθητήρων μέσω των οποίων συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εδάφους, του νερού αλλά και του μικροκλίματος αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος της ΓΑ. ΟΙ αισθητήρες αυτοί σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των UAVs έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην εφαρμογή της ΓΑ. Σαν αγορά, η ΓΑ αποτιμάται σε 2,76 δισεκατομμύρια δολλάρια το 2015 και αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% μέχρι το 2020.

- Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

* για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ